Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
13/QĐ-UBND 21/01/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Việt Hồng Tải file Tải về
02/KH-UBND 11/01/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, An ninh-Quốc phòng và dự toán ngân sách năm 2022 xã Việt Hồng UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
03/KH-UBND 11/01/2022 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan năm 2022 UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
01/QĐ-UBND 04/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, Cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân xã Việt Hồng UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
02/QĐ-UBND 04/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” xã Việt Hồng UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
04QĐ-UBND 04/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” xã Việt Hồng UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
72/BC-UBND 23/12/2021 B¸o c¸o KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi Quèc phßng - An ninh n¨m 2021 VÀ phƯ¬ng hƯíng nhiÖm vô n¨m 2022 UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
68/BC-UBND 14/12/2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2021của UBND xã Việt Hồng (Từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021) UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
71/KH-UBND 02/12/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện chương trình cải cách hành chính trên địa bàn xã Việt Hồng năm 2022 UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
61/BC-UBND 11/11/2021 B¸o c¸o KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi Quèc phßng - An ninh n¨m 2021 VÀ phƯ¬ng hƯíng nhiÖm vô n¨m 2022 UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
160/QĐ-UBND 10/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
69/KH-UBND 10/11/2021 KẾ HOẠCH Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, năm 2021 UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
70/KH-UBND 10/11/2021 KẾ HOẠCH Về việc tổng kết công tác TĐKT năm 2021 UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
159/QĐ-UBND 02/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Việt Hồng UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
29/TTr-UBND 02/11/2021 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu làng (KDC) văn hoá năm 2021 UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
158/QĐ-UBND 29/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Việt Hồng lần thứ IX năm 2021 UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
156/QĐ-UBND 21/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
67/KH-UBND 21/10/2021 KẾ HOẠCH Tuyển Chọn và Gọi Công Dân Nhập Ngũ Năm 2022 UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
151/QĐ-UBND 12/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng định giá tài sản UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
150/QĐ-UBND 06/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Văn hóa công sở UBND xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương UBND xã Việt Hồng Tải file Tải về
12345
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 674
Trước & đúng hạn: 674
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 09:06:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VIỆT HỒNG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đình Mười - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Việt Hồng

Điện thoại: 0988731115

Email: ubndxaviethongth@gmail.com

Đang truy cập: 12
Hôm nay: 15
Tháng này: 5,231
Tất cả: 23,530